marc_sup marc_inf

Juridisch Advies


1. INLEIDING.

Het onderhavige document heeft als doel de gebruiksvoorwaarden van de website www.tahitiplaya.com (hierna te noemen "Website") vast te stellen en te regelen. Onder Website verstaat men alle pagina’s en de daarbij behorende inhoud die eigendom zijn van EDIFICACIONES DEL LITORAL, S.A. en waartoe men toegang heeft via het domein www.tahitiplaya.com en de subdomeinen daarvan.
Via deze Website wil EDIFICACIONES DEL LITORAL,S.A. (hierna te noemen "ELITOR") informatie verschaffen aan zijn klanten en potentiële klanten, het klantenbindingsprogramma en de reservering van kamers beheren, alsmede andere diensten die te zijner tijd gelegen worden geacht om de gewenste maatschappelijke doelstelling te bereiken.
Het gebruik van deze pagina, evenals de diensten die hierop ter beschikking van de gebruiker worden gesteld, houdt in dat u volledig en zondere enige reserve instemt met alle algemene voorwaarden die in deze wettelijke informatie (hierna te noemen "Algemene Voorwaarden") worden uiteengezet. De gebruiker dient zich dan ook bewust te zijn van het belang om telkens wanneer hij/zij de Website bezoekt de voorwaarden te lezen. Het bezoeken van deze Website impliceert de kennisneming en acceptatie van de volgende Algemene Voorwaarden. Vandaar dat ELITOR de gebruiker aanbeveelt om deze voorwaarden af te drukken of te downloaden en ze telkens wanneer hij/zij de pagina bezoekt aandachtig te lezen.


2. ALGEMENE INFORMATIE.

De eigenaar van de Website http://www.tahitiplaya.com/ is EDIFICACIONES DEL LITORAL, S.A. gevestigd te Barcelona, c/ Àngel Guimerà, nº 20-22 Bajos; ingeschreven in het Handelsregister van Barcelona in boekband 1220, folio 156 bladzijde 8090, en voorzien van BTW-nummer A.08139339.


3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

Door middel van de acceptatie van de onderhavige Algemene Voorwaarden verplicht de gebruiker zich ertoe de huidige Website en de tot zijn beschikking gestelde diensten te gebruiken op de hierin bepaalde manier. De gebruiker mag de Website en de geboden diensten niet gebruiken voor onrechtmatige doelstellingen en/of voor doelstellingen die niet stroken met deze Algemene Voorwaarden, die voor rechten en/of belangen van derden schadelijk zouden kunnen zijn of die in welke vorm dan ook de juiste werking van de Website of van de daarin geboden of in de toekomst te bieden diensten schaden of verhinderen.
4. WEBBEREIK. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER.
In deze Website is de pagina  http://www.tahitiplaya.com/ opgenomen.
De toegang tot deze Website is uitsluitend de verantwoordlijkheid van de gebruikers. De risico’s met betrekking tot het gebruik van de Website door de gebruiker komen alleen en uitsluitend voor rekening van de gebruiker. ELITOR stelt zich niet verantwoordelijk voor mogelijke schade of verliezen die voort kunnen komen uit externe storingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of uitschakeling van de operationele werking van dit elektronisch systeem, veroorzaakt door externe omstandigheden buiten ELITOR om; voor vertragingen of blokkeringen van het gebruik van dit elektronisch systeem veroorzaakt door defecten of overbelasting van het gegevensverwerkingssysteem, telefoonlijnen, het internetsysteem of in andere elektronische systemen; noch voor de schade die veroorzaakt wordt door derden door middel van onwettige interferenties buiten de controle van ELITOR om. Tevens wordt ELITOR vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor welke schade of nadeel dan ook die de gebruiker kan ondervinden als gevolg van fouten, defecten of nalatigheden in de informatie die verstrekt is door ELITOR, mits deze voortkomen uit externe bronnen.


4. WEBBEREIK. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER.

In deze Website is de pagina  http://www.tahitiplaya.com/ opgenomen.
De toegang tot deze Website is uitsluitend de verantwoordlijkheid van de gebruikers. De risico’s met betrekking tot het gebruik van de Website door de gebruiker komen alleen en uitsluitend voor rekening van de gebruiker. ELITOR stelt zich niet verantwoordelijk voor mogelijke schade of verliezen die voort kunnen komen uit externe storingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of uitschakeling van de operationele werking van dit elektronisch systeem, veroorzaakt door externe omstandigheden buiten ELITOR om; voor vertragingen of blokkeringen van het gebruik van dit elektronisch systeem veroorzaakt door defecten of overbelasting van het gegevensverwerkingssysteem, telefoonlijnen, het internetsysteem of in andere elektronische systemen; noch voor de schade die veroorzaakt wordt door derden door middel van onwettige interferenties buiten de controle van ELITOR om. Tevens wordt ELITOR vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor welke schade of nadeel dan ook die de gebruiker kan ondervinden als gevolg van fouten, defecten of nalatigheden in de informatie die verstrekt is door ELITOR, mits deze voortkomen uit externe bronnen.


5. ACTUALISERING EN WIJZIGING VAN INFORMATIE.

De informatie die op de Website wordt verschaft is geldig op de datum van de laatste update. ELITOR behoudt zich het recht voor om de informatie van deze website te actualiseren, wijzigen of verwijderen, en om de toegang ertoe te beperken of niet toe te staan.
ELITOR is bevoegd om, op welk moment dan ook, veranderingen en wijzigingen die het bedrijf passend acht aan te brengen en kan op elk gewenst moment en zonder bericht vooraf gebruik maken van die bevoegdheid.


6. INHOUD.

ELITOR zet zich maximaal in om fouten die in de inhoud van deze Website kunnen optreden te vermijden. ELITOR garandeert niet en neemt evenmin de verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen van de fouten in de door derden verstrekte inhoud die kan voorkomen op deze Website.
ELITOR neemt op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud, commerciële activiteiten, producten en diensten die eventueel direct of indirect via een link vanaf deze Website gezien kunnen worden.
ELITOR behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website te verhinderen of verbieden aan welke internetgebruiker dan ook die informatie op deze Website introduceert die tegenstrijdig met de wet of immoreel is en behoudt zich daarbij het recht voor om de wettelijke maatregelen te treffen die het bedrijf wenselijk acht om dit type misdragingen te voorkomen.


7. NAVIGATIE, TOEGANG EN VEILIGHEID.

ELITOR zet zich maximaal in zodat de navigatie in de beste condities verricht wordt en om schade te vermijden die gedurende deze veroorzaakt zou kunnen worden.
ELITOR is niet verantwoordelijk voor de door de gebruikers geleden schade van welke aard dan ook die veroorzaakt kan worden door het gebruik van andere internetbrowsers of andere versies van de browsers waarvoor de Website is ontworpen.
ELITOR neemt geen verantwoordelijkheid op zich en garandeert evenmin dat de toegang tot deze Website niet wordt onderbroken of foutloos is. Ook neemt het geen verantwoordelijkheid op zich en garandeert het evenmin dat de inhoud of de software waartoe men toegang heeft via deze Website, foutloos is of schade kan veroorzaken.


8. GEGEVENSBESCHERMING.

ELITOR informeert de gebruikers van deze Website dat ELITOR de geldige wetgeving inzake gegevensbescherming en, om precies te zijn de Organieke Wet 15/99, van 13 december, inzake Bescherming Persoonsgegevens, evenals de toepassingsregelingen daarvan, respecteert, en daarvoor de nodigde technische en organisatorische maatregelen treft om verlies, verkeerd gebruik, wijzigingen, onbevoegde toegang en diefstal van de eventueel via de Website verstrekte persoonsgegevens te vermijden. Hierbij is rekening gehouden met de staat van de technologie, de aard van deze gegevens en de risico’s waaraan zij worden blootgesteld.
Wanneer de gebruikers bij gebruik van de diensten die ELITOR op deze Website aanbiedt hun persoonsgegevens moeten invullen, zal ELITOR – in navolging van de geldige normen - de gebruiker volledig informeren over zijn rechten en zijn uitdrukkelijke en onmiskenbare toestemming vragen voor de verwerking van diens persoonsgegevens.


9. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN.

ELITOR verklaart dat, tenzij op de Website anders wordt vermeldt, de teksten, afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, logo's, foto’s, videofragmenten, geluidsfragmenten en overige materialen die zich op de Website bevinden en alle andere intellectuele creaties en/of wetenschappelijke en technische uitvindingen of ontdekkingen, wat de bedrijfs- of industriële toepassing ervan ook mag zijn (hierna collectief te noemen “Inhoud“), die zijn gecreëerd of ontworpen door ELITOR of aan ELITOR zijn toegewezen, overgedragen of gemachtigd door de rechthebbenden en/of begunstigden ervan.
De gebruiker verplicht zich om de op de Website gebruikte onderscheidende kenmerken, zoals, maar zich niet beperkend tot, merken, handelsnamen (grafieken, logo's, enz.), het copyright en andere identificatiegegevens van de rechten van ELITOR of van derden die opgenomen zijn op de Website, niet op te heffen of te veranderen. Alle rechten op werken, uitvindingen, ontdekkingen, patenten, ideeën, concepten, actualiseringen en verbeteringen met betrekking tot de Website, de systemen, toepassingen en programma's ervan of met betrekking tot de diensten die ELITOR verleent en die door ELITOR zijn gecreëerd, verricht, ontwikkeld of voor het eerst in de praktijk zijn gebracht, alleen of met behulp van de gebruikers van de Website, tijdens of als resultaat van een ontwerp, ontwikkeling of andere taak verricht conform de overeenkomst, zijn het eigendom van ELITOR.
De gebruiker mag de naam, noch de merken, symbolen, logo's of onderscheidende kenmerken, waarvan ELITOR rechthebbende is, gebruiken zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ELITOR.
Indien een gebruiker of een derde denkt dat de op de Website gepubliceerde inhoud een overtreding van auteursrechten of andere rechten op bescherming van de intellectuele eigendom behelst, dan verzoeken wij dit te melden op het volgende adres: ELITOR c/ Àngel Guimerà, nº 20-22, Bajos 08017 Barcelona, Spanje.


10. TOEPASBARE JURISDICTIE EN WETGEVING.

De gebruiksvoorschriften die te vinden zijn in de onderhavige Wettelijke Overeenkomst vallen onder de Spaanse wet. Zowel ELITOR als de gebruikers van de website gaan ermee akkoord dat zij zich voor elk geschil dat kan ontstaan bij de interpretatie, naleving en/of uitvoering van deze voorschriften uitdrukkelijk onderworpen aan de rechtsspraak van de bevoegde rechters van Barcelona. Daarbij doen zij uitdrukkelijk afstand van elke andere rechterlijke bevoegdheid die hen zou kunnen toekomen.